20 Nisan 2019 Cumartesi

Yönetmelik

2093 defa okundu
BİRİNCİ BÖLÜM
 
(Genel Hükümler)
 
Amaç:
 
Madde 1-Bu Yönergenin amacı; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak oluşturulan Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı'nm işleyiş esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam:
 
a) Bu yönerge: Süleyman Demirel Üniversitesinin ilgili birimlerinde okutulan Güzel Sanatlar
derslerinin ders programlarının düzenlenmesi, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi
ve Güzel Sanatlar dersleri ile ilgili eğitim- öğretim ile sınav ve değerlendirme kurallarına ilişkin
konulan;
 
b) Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı'nın görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.
 
Dayanak:
 
Madde 3-Bu yönerge; 2547 Sayılı YÖK kanununun 5 (ı) Maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13,14 ve 15. maddeleri ile 29.08.2004 tarih ve 25568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 14. 08. 2006 tarih ve 26259 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliğinin 12. Maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar:
 
Madde 4-Bu Yönergede geçen;
 
Üniversite                                : Süleyman Demirel Üniversitesi'ni
Rektörlük                                 : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nü
Birim                                         : İlgili Fakülte/Yüksekokul/MYO'nu
Bölüm Başkanlığı/Başkanlık : SDÜ Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı'nı
Bölüm Başkanı/Başkan         : Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı'nı ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
(Organlar- İşleyiş ve Faaliyet Alanları)
 
A- Organlar ve İşleyiş
 
Madde 5-
 
a) Bölüm Başkanı; Bölüm Başkanı Rektör tarafından 3 (üç) yıllığına Güzel Sanatlar Bölümü öğretim
elemanları arasından atanır. Süresi biten Bölüm Başkanı aynı usulle yeniden atanabilir.
Bölüm Başkanı bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan ve ilgili dersi veren öğretim elemanlarından sorumludur. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm Başkam, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planım açıklayan raporu rektöre sunar.
 
b) Bölüm Başkan Yardımcısı; Bölüm Başkanı bölümdeki öğretim elemanlarından birini üç yıl için
başkan yardımcısı olarak atar. Bölüm Başkanı gerekli gördüğünde yardımcısını değiştirebilir. Bölüm
Başkanının görevi sona erdiğinden yardımcısının da görevi sona erer.
 
Madde 6-
 
a) Bölüm Kurulu: Bölümdeki kadrolu öğretim elemanlarından oluşur. Bölüm Kurulu, Bölüm
Başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları görüşmek üzere Bölüm Başkanı'mn daveti ile toplanır.
 
b) Bölüm Akademik Kurulu: Bölümün kadrolu elemanları ile Güzel Sanatlar dersini veren tüm öğretim elemanlarından oluşur. Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır. Bölüm Akademik Kurulu, eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyet programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkânlardan en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm Akademik Kurulu'nun bu konuda hazırlayacağı Öneriler, Bölüm Başkanı'nın onayından sonra uygulanır.
 
Madde 7-
 
Kadrolar:
 
Güzel Sanatlar Bölümünün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Rektör tarafından ya doğrudan Bölüme kadrolu olarak atanır ya da 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 13. Maddesi uyarınca görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
 
B- Eğitim-Öğretim ve Sınavlar ile İlgili Görev ve Yetkiler:
 
Madde 8- Güzel Sanatlar Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Fakülte/Meslek Yüksek Okulu/Yüksek Okullarından birinde okumaya hak kazanan öğrencilerin, ilgi alanı doğrultusunda sanat eğitimi almalarını amaçlar.
 
Madde 9-Bölüm Başkanlığı, Üniversitemiz birimlerinde okutulan diğer ortak zorunlu dersleri veren birimlerle eşgüdümü sağlamak suretiyle Güzel Sanatlar derslerinin ders programlarını yaparak, Güzel Sanatlar derslerini verecek öğretim elemanlarını belirler.
 
Madde 10-Bölüm Başkanı, Güzel Sanatlar dersini yürüten öğretim elemanlarının Güzel Sanatlar alanındaki çalışmalarını destekler.
 
Madde 11-Güzel Sanatlar dersleri için, öğretim elemanlarının görevlendirmeleri, Bölüm Kurulu'nun önerisi ve SDU Rektörlüğünün onayı ile olur. Bölümde yeterli öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda öncelik Üniversitemiz Öğretim elemanlarından Güzel Sanatlar Fakültesi/ Konservatuar/ Eğitim Fakültesi Müzik ve Resim bölümlerinden mezun öğretim elemanlarına verilmek üzere Üniversitemiz dışından ücretli öğretim elemanları da görevlendirilebilir. Üniversitemizde, Bölüm okutmanları ile Güzel Sanatlar dersini veren diğer öğretim elemanları (dışarıdan ücretli olarak görevlendirilenlerle birlikte) akademik faaliyetler açısından bölüme bağlı olarak görev yapar. Üniversitemiz dışından görevlendirilecek öğretim elemanlarının kurumları ile yapılacak izin yazışmaları Rektörlük aracılığı ile yapılır.
 
Madde 12-Bölüm Başkanlığı, gerekli durumlarda bürokratik açıdan yoğunluğu azaltmak ve işleyişi hızlandırabilmek için Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki birimlerle doğrudan yazışabilir.
 
Madde 13-Güzel Sanatlar I-II derslerinin yürütülebilmesi için gerekli teknik donanım ve araç-gereç (Projeksiyon,
Bilgisayar gibi donanım) derslerin verildiği birimlerce hazırlanır.
 
Madde 14-Bu yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı YÖK Kanununun ilgili maddeleri ve Süleyman
Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
 
(Yürürlük ve Yürütme)
 
Yürürlük
 
Madde 15-Bu Yönerge Üniversite Senatosu'nun 20/09/2007 tarih ve 253/4 sayılı Kararı ile kabul
edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
Yürütme
 
Madde 16-Bu Yönergeyi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.